C语言::两种方式实现冒泡排序算法 - 高小调博客

C语言::两种方式实现冒泡排序算法

题目要求

编写一个C语言程序,实现基本的冒泡排序算法.

算法

冒泡排序,用一句话来总结:

一组数中,相邻的两个数进行比较、交换,将最大(小)数交换至尾(首)部,即完成了一次冒泡排序

要想对N个数字进行排序,循环N次即可.

如果真的不理解冒泡排序算法,请点击:冒泡排序_360百科

核心代码

//方式一:从头向尾遍历,将最大数(相对)沉入尾部(相对)
void BubbleSort1(int *arr,int sz){
	int i = 0;
	int j = 0;
	assert(arr);
	for(i=0;i<sz-1;i++){
		for(j=0;j<sz-i-1;j++){
			if(arr[j]>arr[j+1]){
				int tmp = arr[j];
				arr[j] = arr[j+1];
				arr[j+1] = tmp;
			}
		}
	}
}
//方式二:从尾向头遍历,将最大数(相对)冒泡到头部(相对)
void BubbleSort2(int *arr,int sz){
	int i = 0;
	int j = 0;
	assert(arr);
	for(i=0;i<sz-1;i++){
		for(j=sz;j>i;j--){
			if(arr[j]>arr[j-1]){
				int tmp = arr[j];
				arr[j] = arr[j-1];
				arr[j-1] = tmp;
			}
		}
	}
}

完整代码

/*
*本代码版权归高小调博客所有 
*作者:高小调
*日期:2016-9-9
*代码功能:通过C语言实现冒泡排序算法
*集成开发环境:Microsoft Visual Studio 2010 
*/
#include<stdio.h>
#include<assert.h>
#include<stdlib.h.h>
//从头向尾遍历
//相邻两数进行比较
//将最大数(相对)沉入尾部(相对)
void BubbleSort1(int *arr,int sz){
	int i = 0;
	int j = 0;
	assert(arr);
	for(i=0;i<sz-1;i++){
		for(j=0;j<sz-i-1;j++){
			if(arr[j]>arr[j+1]){
				int tmp = arr[j];
				arr[j] = arr[j+1];
				arr[j+1] = tmp;
			}
		}
	}
}
//从尾向头遍历
//相邻两数进行比较
//将最小数(相对)冒泡到头部(相对)
void BubbleSort2(int *arr,int sz){
	int i = 0;
	int j = 0;
	assert(arr);
	for(i=0;i<sz-1;i++){
		for(j=sz;j>i;j--){
			if(arr[j]>arr[j-1]){
				int tmp = arr[j];
				arr[j] = arr[j-1];
				arr[j-1] = tmp;
			}
		}
	}
}
//测试函数
//为了方便起见,将参数设定为一个函数指针
void TestBubbleSort(void (*BubbleSort)(int *arr,int sz)){
	int arr[]={1,3,5,7,9,2,4,6,8,0};
	int i = 0;
	int sz = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);
	BubbleSort(arr,sz);
	for(i=0; i<sz; i++){
		printf("%d ",arr[i]);
	}
	printf("\n");
}
int main(){
	TestBubbleSort(BubbleSort1);
	TestBubbleSort(BubbleSort2);
	system("pause");
	return 0;
}

输出结果

两种方式实现<a href=冒泡排序输出结果">

以上只是冒泡排序算法的基本实现,还有很大的优化空间.至于优化的具体细节,详见下文.

小调祝你一切安好.

本文由高小调博客原创!

原文地址:http://gaoxiaodiao.com/p/35.html

如欲转载,请注明出处!

PS:最近有些穷...不想多说话!

上一篇:
下一篇: